Fokregelement

 1. Algemeen

  1.1. Het rasspecifieke Fokreglement voor het ras Beauceron beoogt bij te dragen aan de
  behartiging van de belangen van het ras.
  1.2. Dit rasspecifiek Fokreglement geldt voor alle fokkers die aangesloten zijn bij
  Beauceron-vrienden.
  1.3. De definities en regelgeving zoals die zijn vastgesteld in het Kynologisch Reglement
  van  de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, zijn ook van toepassing
  op dit rasspecifieke Fokreglement.

 1. Fokregels

  2.1. Verwantschap: beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan.
  Per 1 juli 2010 is vastgesteld door de Raad van Beheer op Kynologische Gebied dat er
  geen stambomen meer af worden gegeven bij de volgende combinaties:
  – ouder / kind combinatie (combinatie P generatie/F1 generatie)
  – broer / zus combinatie (combinatie F generatie)
  – grootouder / kleinkind combinatie (combinatie P generatie/F2 generatie)
  – arlequin / arlequin combinatie
  2.2. Herhaalcombinatie: de combinatie van dezelfde reu en teef (dezelfde
  oudercombinatie) is 2 maal toegestaan met uitzondering in geval er uit de combinatie
  epilepsie is voortgekomen. Dan mag de combinatie niet herhaald worden.
  2.3. Minimum leeftijd reu: de minimale leeftijd van de reu, op de dag van de dekking moet
  tenminste 18 maanden zijn.
  2.4. Aantal dekkingen: een reu mag maximaal 2 maal per jaar een nest voortbrengen.
  2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van
  de fokkerij.
  2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: wanneer een Nederlandse gecertificeerde fokker
  voor een dekking een dekreu gebruikt, die in het stamboek van een buitenlands door
  de FCI erkend stamboek is ingeschreven, dan moet deze dekreu voldoen aan de eisen
  die voor dekreuen in dat betreffende land gelden. De controle of de dekreu aan de
  eisen van dit fokreglement voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.
  2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende dekreuen): als een gecertificeerde
  fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een in het N.H.S.B. ingeschreven
  nog in leven zijn dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit fokreglement
  alsof het een natuurlijke dekking van een in het N.H.S.B. ingeschreven dekreu betreft.
  of
  Als een gecertificeerde fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een in een
  door de FCI erkend buitenlands stamboek ingeschreven nog in leven zijnde dekreu,
  dan gelden  voor deze dekking de regels van dit fokreglement alsof het een natuurlijke
  dekking van een door de FCI erkend buitenlands stamboek ingeschreven dekreu
  betreft.
  of
  Als een gecertificeerde fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een
  overleden  dekreu, dan gelden daarvoor de regels alsof het sperma betreft van een
  nog in leven  zijnde dekreu, hetzij dat deze is ingeschreven in het Nederlandse
  stamboek, hetzij dat deze is ingeschreven in een door de FCI erkend buitenlands
  stamboek.

 1. Welzijnsregels

  3.1. Minimum leeftijd teef: de teef mag op het tijdstip van de dekking niet jonger zijn dan
  24  maanden (2 jaar).
  3.2. Maximum leeftijd teef: de teef mag niet worden gedekt na de dag waarop zij 96
  maanden (8 jaar) oud wordt.
  3.3. Maximum leeftijd eerste dekking teef: de teef mag bij de dekking voor het eerste nest
  niet ouder zijn dan 72 maanden (6 jaar).
  3.4. Periodiciteit nesten: een teef mag in een periode van 24 maanden maximaal 2 nesten
  hebben, waarbij de periode tussen de dekking van het eerste nest en het tweede nest
  minimaal 10 maanden moet zijn. De periode van 24 maanden start op de datum
  waarop de dekking voor het eerste van de twee binnen deze periode geboren nesten
  heeft plaatsgevonden.
  3.5. Aantal nesten: een teef mag gedurende haar leven in Nederland maximaal 5 nesten
  krijgen.

 1. Gezondheidsregels

  4.1. Gezondheidsonderzoek ouderdieren: gezondheidsonderzoeken van ouderdieren
  moeten plaatsvinden door deskundigen aangewezen door de Raad van Beheer conform
  door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde
  onderzoeksprotocollen.
  4.2. Herbeoordeling en/of heroverweging: als de eigenaar zich niet kan verenigen met de
  uitslag van een verricht onderzoek, kan deze conform het door de Raad van Beheer
  vastgestelde algemeen onderzoeksreglement en het betreffende onderzoeksprotocol
  om herbeoordeling en/of overweging van de uitslag vragen. Totdat de uitslag van de
  herbeoordeling en/of heroverweging bekend is, blijft de oorspronkelijke uitslag van
  het onderzoek waarvoor herbeoordeling en/of heroverweging is gevraagd geldend.
  4.3. Verplichte onderzoeken: op basis van onderzoek zijn de volgende
  gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren
  worden onderzocht op HD (heupdysplasie). Ouderdieren met HD-C of hoger worden
  uitgesloten voor de fokkerij.
  4.4. Epilepsie: rashonden die lijden aan epilepsie mogen niet voor de fokkerij worden
  ingezet.
  Combinaties waaruit epilepsie is voortgekomen mogen niet meer herhaald worden.

 1. Gedragsregels

  5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in
  de rasstandaard zijn beschreven en men redelijkerwijs van het betreffende ras
  verwacht. Met dieren die lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit mag niet worden
  gefokt.
  5.2. Gedragstest: geen verplichte test. Ervaring leert dat er geen één gedragstest iets
  uitsluit.
  Het is de verantwoording van de fokker en deze kan eventueel een keuze maken uit
  bijvoorbeeld Sociale Huishond, VZH, MAG-test of aankeuringstest in het buitenland.

 1. Exterieurregels

  6.1. Kwalificatie: de beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan
  een door de Raad van Beheer en/of FCI  gereglementeerde expositie, een door een
  rasvereniging georganiseerde kampioensclubmatch of een fokgeschiktheidskeuring
  georganiseerd dooreen rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie ZG hebben
  behaald, waarvan éénmaal in de openklasse.

 1. Regels afgifte pups

  7.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en
  inenten
  van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de
  dierenarts ingevuld en ondertekend Europees Paspoort.
  7.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van
  8 weken.

 1. Slot- en overgangsbepalingen

  8.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Beheer in
  overleg met een rasvereniging.
  8.2. Tegen de beslissingen van de Raad van Beheer, waarbij een belanghebbende
  rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen staat bezwaar en beroep open bij de
  Commissie Certificering resp. de Geschillencommissie van de Kynologie,
  overeenkomstig het bepaalde in het reglement betreffende de Geschillencommissie
  voor de Kynologie.
  8.3. Als voorzien kan worden dat zich meer vergelijkbare gevallen zullen voordoen, draagt
  de Raad van Beheer, zorg voor aanvulling van het rasspecifiek fokreglement.
  8.4. Door de Raad van Beheer kunnen te aanzien van dit fokreglement wijzigingen worden
  ingevoerd.